Skip to main content
Witryna
Internet
ZalogujZarejestruj
Uwagi & Sugestie

Cytologia II

Sprawdzanie testów za pomocą przycisku "ZAKOŃCZ" na końcu testu NIE JEST AKTYWNE dla użytkowników, którzy NIE WYPEŁNILI FORMULARZA. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy wypełnić formularz na stronie biologhelp.com/testy, a następnie się zalogować.

20 questions
 1. Do prawidłowych twierdzeń dotyczących lizosomów należy:

  A) Mogą powstawać z pęcherzyków aparatu Golgiego

  B) W ich błonę wbudowana jest pompa protonowa wypompowująca jony wodoru z wnętrza lizosomów

  C) Biorą udział w trawieniu endocytowanych cząstek oraz własnych organelli komórki

  D) Odpowiedzi A i C są prawdziwe

  E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

 2. Proteasomy niszczą:

  A) Lipidy

  B) Zużyte lub źle uformowane białka

  C) Białka, które zostały oznakowane specjalnym peptydem ubikwityną

  D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe

  E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe

 3. Do plastydów nie należą:

  A) Etioplasty

  B) Elajoplasty

  C) Proteinoplasty

  D) Amyloplasty

  E) Wszystkie wymienione powyżej struktury są plastydami

 4. Ziarna aleuronowe to:

  A) Skupienia białek w obrębie odwodnionych wakuoli

  B) Ziarna skrobi pełniące funkcje zapasowe

  C) Krople tłuszczu na terenie cytoplazmy

  D) Wtręty barwnikowe w obrębie wodniczek

  E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 5. Pirenoidy występują w obrębie chloroplastów:

  A) Niektórych protistów

  B) Glewików

  C) Paprotników

  D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe

  E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 6. Cholesterol w błonie komórkowej:

  A) Zwiększa jej płynność

  B) Zmniejsza jej płynność

  C) Nie wpływa na płynność błony

  D) Zwiększa jej przepuszczalność

  E) Odpowiedzi C i D są prawidłowe

 7. Skład aminokwasowy środkowej części białek transbłonowych charakteryzuje się:

  A) Zwiększonym udziałem aminokwasów o charakterze kwasowym

  B) Zwiększonym udziałem aminokwasów siarkowych

  C) Zwiększonym udziałem aminokwasów hydrofobowych

  D) Zwiększonym udziałem aminokwasów hydrofilowych

  E) Zmniejszonym udziałem aminokwasów o łańcuchach alifatycznych

 8. Do składników budujących ścianę komórkową roślin należy:

  A) Celuloza

  B) Hemiceluloza

  C) Lignina

  D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe

  E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 9. W wiciach eukariontów występują:

  A) Mikrotubule

  B) Mikrofilamenty

  C) Aktyna

  D) Miozyna

  E) Odpowiedzi B, C i D są prawidłowe

 10. Peroksysomy:

  A) Występują tylko w komórkach roślinnych

  B) Biorą udział w usuwaniu nadtlenku wodoru

  C) Należą do mikrociałek

  D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe

  E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 11. Glioksysomy:

  A) Występują tylko w komórkach roślinnych

  B) Biorą udział w przekształcaniu tłuszczów na cukry proste

  C) Mogą przekształcać się w peroksysomy

  D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe

  E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 12. Wskaż prawidłowe twierdzenie na temat jąderka:

  A) W jego obrębie znajdują się podjednostki rybosomalne

  B) Po podziale komórkowym jest odtwarzane dzięki organizatorom jąderkotwórczym znajdującym się w przewężeniach wtórnych części chromosomów

  C) W jego obrębie zachodzi synteza białek

  D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe

  E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 13. Strukturą przylegającą do centromeru chromosomu i łączącą się z mikrotubulą wrzeciona podziałowego jest:

  A) Satelita

  B) Kinetochor

  C) Przewężenie wtórne

  D) Centrosom

  E) Centriola

 14. Chromosomy politeniczne (olbrzymie):

  A) Występują np. w gruczołach ślinowych muszki owocowej

  B) Zawierają wiele kopii cząsteczek DNA

  C) Powstają dzięki endomitotycznej poliploidyzacji

  D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe

  E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 15. Plazmodia powstają w wyniku:

  A) Wielokrotnych mitoz bez cytokinezy

  B) Zlania się wielu komórek jednojądrowych

  C) Wielokrotnych endomitoz

  D) Rozpadu komórczaka

  E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 16. Podziałem ekwacyjnym (wyrównawczym) nazywamy:

  A) Amitozę

  B) I podział mejotyczny

  C) II podział mejotyczny

  D) Mitozę

  E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe

 17. Do wykonania kariotypu wymagane są komórki:

  A) W profazie mitozy

  B) W metafazie mitozy

  C) W anafazie mitozy

  D) W anafazie mejozy I

  E) W interfazie

 18. Komórki krańcowo zróżnicowane zazwyczaj znajdują się w:

  A) Fazie G1 interfazy

  B) Fazie G2 interfazy

  C) Fazie S interfazy

  D) Fazie G0 interfazy

  E) Fazie M cyklu komórkowego

 19. Desmosomy należy zaliczyć do:

  A) Połączeń międzykomórkowych zwierających

  B) Koneksonów

  C) Połączeń komunikacyjnych typu plazmodesmy

  D) Połączeń typu stref zamykających

  E) Żadne z wymienionych, ponieważ desmosomy nie są typem połączeń międzykomórkowych

 20. Korkowacenie ściany komórek roślinnych polega na:

  A) Inkrustacji ścian ligniną

  B) Adkrustacji ścian suberyną

  C) Inkrustacji ścian krzemionką lub węglanem wapnia

  D) Inkrustacji ścian tłuszczami

  E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa